Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος

§ 1

Εισαγωγικές διατάξεις

 1. κατάστημα internet Standidesk, διαθέσιμο στη διεύθυνση Internet
  https://standidesk.com oraz https://standidesk.com , διευθύνεται από τον Damian Bezak που διαχειρίζεται μια επιχείρηση με το όνομα Standidesk Damian Bezak, εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα (CEIDG) που τηρείται από τον αρμόδιο για οικονομία υπουργό, NIP 6222699564, REGON 302669040.

2. Οι παρόντες Κανονισμοί απευθύνονται τόσο στους Καταναλωτές όσο και στους Επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Κατάστημα και καθορίζουν τους κανόνες χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καθώς και τους κανόνες και τη διαδικασία για τη σύναψη Συμφωνιών Πωλήσεων με τον Πελάτη εξ αποστάσεως μέσω του Καταστήματος.

 

§ 2

Ορισμοί

 1. καταναλωτής - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με τον Πωλητή ως μέρος του Καταστήματος, το αντικείμενο του οποίου δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 2. Εμπορος - φυσικό πρόσωπο που διευθύνει επιχείρηση με την επωνυμία της εταιρείας Standidesk Damian Bezak, εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα (CEIDG) που τηρείται από τον αρμόδιο για οικονομία υπουργό, NIP 6222699564, REGON 302669040
 3. Πελάτης - κάθε οντότητα που πραγματοποιεί αγορές μέσω του Καταστήματος.
 4. Επιχειρηματίας - ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο και μια οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, ο ξεχωριστός νόμος των οποίων παρέχει νομική ικανότητα, ασκώντας για λογαριασμό του οικονομική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί το Κατάστημα.
 5. κατάστημα - ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που διευθύνεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση Διαδικτύου https://standidesk.com oraz https://standidesk.com.
 6. Συμβόλαιο εξ αποστάσεως - σύμβαση που έχει συναφθεί με τον Πελάτη ως μέρος ενός οργανωμένου συστήματος σύναψης συμβάσεων εξ αποστάσεως (ως μέρος του Καταστήματος), χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως έως και τη σύναψη της σύμβασης.
 7. κανονισμοί - αυτοί οι κανονισμοί καταστήματος.
 8. παραγγελία - Η δήλωση θέλησης του πελάτη υποβάλλεται μέσω της φόρμας παραγγελίας και αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη της συμφωνίας πώλησης προϊόντων ή των προϊόντων με τον πωλητή.
 9. λογαριασμός - λογαριασμός πελάτη στο Κατάστημα, περιέχει δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη και πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν στο κατάστημα.
 10. Φόρμα εγγραφής - μια φόρμα διαθέσιμη στο Κατάστημα, που επιτρέπει τη δημιουργία Λογαριασμού.
 11. Το έντυπο παραγγελίας - μια διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Κατάστημα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια Παραγγελία, ιδίως προσθέτοντας Προϊόντα στο Καλάθι και καθορίζοντας τους όρους της Σύμβασης Πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παράδοσης και πληρωμής.
 12. καλάθι - ένα στοιχείο του λογισμικού του Καταστήματος στο οποίο είναι ορατά τα Προϊόντα που επιλέχθηκαν για αγορά και είναι επίσης δυνατό να καθοριστούν και να τροποποιηθούν τα δεδομένα της Παραγγελίας, ιδίως η ποσότητα των προϊόντων
 13. Προϊόν - ένα κινητό αντικείμενο / υπηρεσία διαθέσιμη στο Κατάστημα που αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
 14. Συμφωνία πωλήσεων - Σύμβαση πώλησης προϊόντων που έχει συναφθεί ή συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Online Store. Η Σύμβαση Πωλήσεων σημαίνει επίσης - σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος - σύμβαση παροχής υπηρεσιών και σύμβαση για συγκεκριμένη εργασία.

§ 3

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

 1. Διεύθυνση πωλητή: ul. Kazimierza Wielkiego 5d lok. 203
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πωλητή: υποστήριξη@standidesk.com
 3. Τηλέφωνο πωλητή: +48 605 64 54 04
 4. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού πωλητή 42 1090 1854 0000 0001 3483 7043
 5. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον Πωλητή χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου που παρέχονται σε αυτήν την παράγραφο.
 6. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πωλητή μεταξύ 9 π.μ. και 16 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

§ 4

Τεχνικές απαιτήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της κατάταξης του Καταστήματος και της παραγγελίας για Προϊόντα, πρέπει:

 1. τερματική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως ο Internet Explorer, το Google Chrome, το Safari, ο Firefox
 2. ενεργό λογαριασμό e-mail (e-mail),
 3. ενεργοποιημένα cookie.

§ 5

Γενικές πληροφορίες

 1. Ο Πωλητής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων διακοπών στη λειτουργία του Καταστήματος, που προκαλούνται από ανωτέρα βία, παράνομες ενέργειες τρίτων ή ασυμβίβαστο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την τεχνική υποδομή του Πελάτη.
 2. Η προβολή της ποικιλίας του Store δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού. Η τοποθέτηση παραγγελιών από τον Πελάτη για Προϊόντα στην ποικιλία του Καταστήματος είναι δυνατή είτε μετά τη δημιουργία Λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 των Κανονισμών είτε με την παροχή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων και στοιχείων διεύθυνσης που επιτρέπουν την ολοκλήρωση της Παραγγελίας χωρίς δημιουργία Λογαριασμού.
 3. Οι τιμές που δίνονται στο Κατάστημα δίνονται σε πολωνικά ζλότι και είναι μικτές τιμές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 4. Το τελικό (τελικό) ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης περιλαμβάνει την τιμή για το Προϊόν και το κόστος παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για μεταφορά, παράδοση και ταχυδρομικές υπηρεσίες), για τα οποία ο Πελάτης ενημερώνεται στον ιστότοπο του Καταστήματος κατά την τοποθέτηση της Παραγγελίας , συμπεριλαμβανομένης της ρητής θέλησης να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πωλήσεων.
 5. Σε περίπτωση Συμφωνίας που καλύπτει εγγραφή ή παροχή υπηρεσιών για αόριστο χρονικό διάστημα, η τελική (τελική) τιμή είναι η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των πληρωμών για την περίοδο διακανονισμού.
 6. Όταν η φύση του αντικειμένου της Συμφωνίας δεν επιτρέπει, εύλογα, να υπολογίζεται η τελική (τελική) τιμή εκ των προτέρων, πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της τιμής, καθώς και χρεώσεις για μεταφορά, παράδοση, ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλα έξοδα, θα παρέχονται στο Κατάστημα στην περιγραφή Προϊόντος.

§ 6

Δημιουργία λογαριασμού στο Κατάστημα

 1. Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό στο Κατάστημα, πρέπει να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής. Είναι απαραίτητο να παρέχετε τα ακόλουθα δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Κωδικός πρόσβασης.
 2. Η δημιουργία λογαριασμού στο Κατάστημα είναι δωρεάν.
 3. Η είσοδος στον Λογαριασμό πραγματοποιείται εισάγοντας τα στοιχεία σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης που έχουν οριστεί στη Φόρμα Εγγραφής.
 4. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να δώσει αιτιολογία και χωρίς να προκύψει
  για το λόγο αυτό, καταργήστε τον Λογαριασμό στέλνοντας ένα κατάλληλο αίτημα στον Πωλητή, συγκεκριμένα μέσω e-mail ή γραπτώς στις διευθύνσεις που παρέχονται στην § 3.

§ 7

Κανόνες για την παραγγελία

Για να κάνετε μια παραγγελία:

 1. συνδεθείτε στο Κατάστημα (προαιρετικό).
 2. επιλέξτε το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο της παραγγελίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι" (ή ισοδύναμο).
 3. συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε την επιλογή τοποθέτησης παραγγελίας χωρίς εγγραφή.
 4. εάν έχει επιλεγεί η επιλογή τοποθέτησης παραγγελίας χωρίς εγγραφή - συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία του παραλήπτη της παραγγελίας και τη διεύθυνση στην οποία πρόκειται να παραδοθεί το προϊόν, επιλέξτε τον τύπο αποστολής (τρόπος παράδοσης του προϊόντος ), πληκτρολογήστε τα στοιχεία του τιμολογίου, εάν διαφέρουν από τα στοιχεία του παραλήπτη,
 5. κάντε κλικ στο κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή"
 6. επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, πληρώστε για την παραγγελία εντός καθορισμένης περιόδου, με την επιφύλαξη point 8 σημείο 3.

§ 8

Προσφέρονται τρόποι παράδοσης και πληρωμής

 1. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους τρόπους παράδοσης ή παραλαβής του παραγγελθέντος Προϊόντος:
  1. Παράδοση με courier
 2. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
  1. Πληρωμή με τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του Πωλητή
  2. Ηλεκτρονικές πληρωμές (υποστηρίζεται από tpay.com)
 3. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους παράδοσης και τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Καταστήματος.

§ 9

Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης

 1. Η σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης έχει κάνει μια Παραγγελία χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την § 7 των Κανονισμών.
 2. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την παραγγελία για εκτέλεση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας και η αποδοχή της για υλοποίηση πραγματοποιείται στέλνοντας στον Πελάτη ένα κατάλληλο e-mail στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη που παρέχεται κατά την τοποθέτηση της Παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τη δήλωση παραλαβής της Παραγγελίας από τον Πωλητή και την αποδοχή της για εφαρμογή και επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης Πωλήσεων. Με την παραλαβή του παραπάνω e-mail από τον Πελάτη, συνάπτεται Σύμβαση Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
 3. Εάν ο πελάτης επιλέξει:
  1. πληρωμή με τραπεζική μεταφορά, ηλεκτρονικές πληρωμές, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Σύμβασης Πώλησης - διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρωθεί.
 1. Το προϊόν θα σταλεί από τον Πωλητή εντός του χρόνου που καθορίζεται στην περιγραφή του (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 αυτής της ενότητας), με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση της Παραγγελίας.
 1. Εάν παραγγείλετε Προϊόντα με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη ημερομηνία.

Β Σε περίπτωση παραγγελίας Προϊόντων με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει παράδοση των Προϊόντων σε τμήματα ή παράδοση όλων των Προϊόντων μετά την ολοκλήρωση ολόκληρης της παραγγελίας.

 1. Η έναρξη της περιόδου παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:
  1. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τον τρόπο πληρωμής με τραπεζική μεταφορά, ηλεκτρονικές πληρωμές - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πωλητή.

9. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται μόνο στην Πολωνία.

§ 10

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη Συμφωνία Πωλήσεων εντός 14 ημερών χωρίς να δώσει κανένα λόγο.
 2. Η εκτέλεση του χρονικού ορίου που καθορίζεται στο δευτερόλεπτο. 1 ξεκινά με την παράδοση του Προϊόντος στον Καταναλωτή ή σε άτομο διαφορετικό από τον μεταφορέα που έχει οριστεί από αυτόν.
 3. Σε περίπτωση Συμφωνίας που περιλαμβάνει πολλά Προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή τμηματικά, η ημερομηνία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 τρέχει από την παράδοση του τελευταίου είδους, παρτίδας ή ανταλλακτικού.
 4. Σε περίπτωση Συμφωνίας που συνίσταται στην τακτική παράδοση Προϊόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εγγραφή), η ημερομηνία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 τρέχει από την αγκαλιά
  στην κατοχή του πρώτου πράγματος.
 5. Ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη Συμφωνία υποβάλλοντας μια δήλωση στον Πωλητή
  κατά την αποχώρηση από τη Συμφωνία. Για να τηρηθεί η προθεσμία αποχώρησης από τη Συμφωνία, αρκεί ο Καταναλωτής να στείλει μια δήλωση πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.
 6. Η δήλωση μπορεί να αποσταλεί με παραδοσιακό ταχυδρομείο ή με e-mail με αποστολή της δήλωσης στη διεύθυνση e-mail του Πωλητή-τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή καθορίζονται στην § 3. Η δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί στη φόρμα, ένα δείγμα της οποίας είναι επισυνάπτεται ως παράρτημα 1 στους παρόντες κανονισμούς και επισυνάπτεται στην πράξη της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
 7. Εάν ο Καταναλωτής στείλει τη δήλωση μέσω e-mail, ο Πωλητής θα στείλει αμέσως τον Καταναλωτή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης από τη Συμφωνία.
 8. Συνέπειες απόσυρσης από τη Συμφωνία:
 1. Σε περίπτωση απόσυρσης από συμφωνία απόστασης, η συμφωνία θεωρείται άκυρη.
 2. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη Συμφωνία, ο Πωλητής επιστρέφει αμέσως στον Καταναλωτή, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του Καταναλωτή σχετικά με την απόσυρση από τη Συμφωνία, όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης τα αγαθά, εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλέξει ο Καταναλωτής, εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής.
 3. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει από τον Πωλητή χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Καταναλωτή στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε διαφορετική λύση που δεν θα συνεπάγεται κανένα κόστος για αυτόν.
 4. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή μέχρι να επιστραφεί το Προϊόν ή έως ότου του δοθεί απόδειξη επιστροφής του, όποιο συμβεί πρώτο.
 5. Ο καταναλωτής πρέπει να στείλει το Προϊόν πίσω στη διεύθυνση του Πωλητή για επιστροφές, δηλ. Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski με τον σχολιασμό "sklep firmowy Sklejka-Eko SA" αμέσως, το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία,
  στο οποίο ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόσυρση από τη Συμφωνία. Η προθεσμία θα τηρηθεί εάν ο Καταναλωτής στείλει πίσω το Προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
 6. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής του Προϊόντος, εάν, λόγω της φύσης του, το Προϊόν δεν θα μπορούσε να παραμείνει
  επέστρεψε ταχυδρομικά ως συνήθως.
 7. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος που προκύπτει από
  χρησιμοποιώντας το με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ήταν απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.

10. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως δεν δικαιούται ο Καταναλωτής σε σχέση με τη Συμφωνία:

 1. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο είδος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών,
 2. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο του οποίου η εφάπαξ χρήση προκαλεί μόνιμα και μη αναστρέψιμα ίχνη χρήσης
 3. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση,
 4. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που αλλοιώνεται γρήγορα ή έχει μικρή διάρκεια ζωής,
 5. για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πωλητής έχει παράσχει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον Πωλητή, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από η συμφωνία,
 6. κατά τις οποίες η τιμή ή η αμοιβή εξαρτώνται από διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει έλεγχο και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν πριν από την προθεσμία αποχώρησης από τη Συμφωνία,
 7. στα οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι πράγματα που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, συνδέονται άρρηκτα με άλλα πράγματα,
 8. για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε απτό μέσο, ​​εάν η απόδοση ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν από την προθεσμία αποχώρησης από τη σύμβαση και αφού ενημερώσει τον Πωλητή για την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση,

§ 11

Καταγγελία και εγγύηση

 1. Η Σύμβαση Πωλήσεων καλύπτει νέα Προϊόντα.
 2. Σε περίπτωση ελαττώματος στα αγαθά που αγοράστηκαν από τον Πωλητή, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία βάσει των διατάξεων περί εγγύησης του Αστικού Κώδικα.
 3. Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις του Πωλητή που παρέχονται στους παρόντες Κανονισμούς.
 4. Συνιστάται να συμπεριληφθούν στην καταγγελία, μεταξύ άλλων, μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος, οι συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας) εμφάνισής του, τα στοιχεία του Πελάτη που υποβάλλει την καταγγελία και το αίτημα του Πελάτη
  λόγω ελαττώματος στα εμπορεύματα.
 5. Ο Πωλητής θα απαντήσει στην καταγγελία αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών, και αν δεν το κάνει εντός αυτής της περιόδου, θεωρείται ότι το αίτημα του Πελάτη θεωρήθηκε δικαιολογημένο.
 6. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγγελίας πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski με τον σχολιασμό "Sklejka-Eko SA company store"
 7. Εάν έχει δοθεί εγγύηση για το Προϊόν, πληροφορίες σχετικά με αυτό,
  καθώς και το περιεχόμενό του, θα περιλαμβάνονται στην περιγραφή του Προϊόντος στο Κατάστημα.

§ 12

Εξωδικαστικοί τρόποι αντιμετώπισης καταγγελιών και προσφυγών

 1. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης από τον Καταναλωτή
  εξωδικαστικές μέθοδοι αντιμετώπισης καταγγελιών και προσφυγών καθώς και οι κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες διατίθενται στα γραφεία και στους ιστότοπους των διαμεσολαβητών καταναλωτών, κοινωνικών οργανώσεων των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών, Επιθεωρήσεις Voivodeship της Επιθεώρησης Εμπορίου και στις ακόλουθες διευθύνσεις Διαδικτύου του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php και http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Ο καταναλωτής έχει τα ακόλουθα παραδείγματα δυνατοτήτων χρήσης
  από εξωδικαστικές μεθόδους αντιμετώπισης καταγγελιών και προσφυγών:
 1. Ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μόνιμο φιλικό καταναλωτικό δικαστήριο, που αναφέρεται στο άρθρ. 37 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 για την επιθεώρηση του εμπορίου (Εφημερίδα των νόμων του 2014, σημείο 148, όπως τροποποιήθηκε), με αίτημα επίλυσης μιας διαφοράς που προκύπτει από τη συμφωνία που συνάφθηκε με τον Πωλητή.
 2. Ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση στον επαρχιακό επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθ. 36 του Νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 για την Επιθεώρηση Εμπορίου (Εφημερίδα των Νόμων του 2014, σημείο 148, όπως τροποποιήθηκε), με αίτημα έναρξης διαδικασίας διαμεσολάβησης σχετικά με τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ του Καταναλωτή και του Πωλητή.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί να λάβει δωρεάν βοήθεια για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του και του Πωλητή, χρησιμοποιώντας επίσης τη δωρεάν βοήθεια ενός διαμεσολαβητή καταναλωτών της Poviat ή μιας κοινωνικής οργάνωσης, των οποίων τα νόμιμα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδίας Καταναλωτών, της Ένωσης Πολωνών Καταναλωτών) .

§ 13

Προσωπικά δεδομένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα

 1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Πελατών που συλλέγονται μέσω του Online Store είναι ο Πωλητής.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που συλλέγονται από τον διαχειριστή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συλλέγονται προκειμένου να εφαρμοστεί η Συμφωνία Πωλήσεων και εάν ο Πελάτης συμφωνήσει - επίσης για σκοπούς μάρκετινγκ.
 3. Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να είναι:
 1. Σε περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με τη μέθοδο παράδοσης ταχυδρομικά ή με courier, ο Διαχειριστής παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Πελάτης στον επιλεγμένο μεταφορέα ή ενδιάμεσο που εκτελεί την αποστολή κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.
 2. Στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί το Online Store με τη μέθοδο των ηλεκτρονικών πληρωμών ή με κάρτα πληρωμής, ο Διαχειριστής παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Πελάτης στην επιλεγμένη οντότητα που εξυπηρετεί τις παραπάνω πληρωμές στο Online Store.

4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και να τα διορθώνει.

5. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στους Κανονισμούς που απαιτούνται για τη σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων οδηγεί στην αδυναμία σύναψης αυτής της σύμβασης.

§ 14

Τελικές προμήθειες

1. Οι συμφωνίες που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτονται στα πολωνικά.

2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους, δηλαδή: αλλαγές στη νομοθεσία, αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης - στον βαθμό που αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών. Ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη για κάθε αλλαγή τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.

3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς, εφαρμόζονται γενικά ισχύουσες διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως: ο Αστικός Κώδικας. την πράξη για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών · ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί εξωδικαστικά μέσα για την αντιμετώπιση καταγγελιών και προσφυγών. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ODR της ΕΕ που διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.